Cmentarz – często zadawane pytania

Jak uzyskać zgodę na wycinkę drzewa na cmentarzu?

Z wnioskiem o wycinkę drzewa należy zwrócić się do Administracji cmentarza. Pismo powinno wskazywać powód, dla którego drzewo chcemy wyciąć oraz jego położenie (nr kwatery, imię i nazwisko grobu osoby zmarłej, w pobliżu którego drzewo rośnie).

Drzewa można wycinać tylko na podstawie ostatecznej decyzji Urzędu Gminy w Żórawinie. Administrator jako zarządca cmentarza zwraca się z wnioskiem o wycinkę drzew do Urzędu Gminy Żórawina. Drzewa do wycinki kwalifikowane są przez komisję, która sprawdza stan drzew (ogólny stan zdrowotny drzewa, zagrożenie dla otoczenia, czy korzenie drzewa niszczą grób). Na podstawie opinii urząd wydaje decyzję zezwalającą bądź odmowną na wycinkę drzew.

Wycinka drzew odbywa się w okresie od 15 października do końca lutego. Wycinanie drzew na cmentarzu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach. Usytuowanie grobu w pobliżu drzewa nie jest podstawą do wydania zezwolenia na jego usunięcie. Cięcia pielęgnacyjne gałęzi. Wykonywane są w okresie od 15 października do końca lutego. Do ich wykonania nie jest potrzebna zgoda Urzędu Gminy ani administratora cmentarza.

Kiedy należy dokonać opłaty za odnowienie miejsca w przypadku, kiedy w grobie pochowana jest więcej niż jedna osoba zmarła?

Opłata za odnowienie miejsca na cmentarzu powinna być wniesiona po upływie 20 lat od pochowania osoby zmarłej. Jeżeli w grobie znajdują się szczątki więcej niż jednej osoby, okres 20 lat liczymy zawsze od pochowania pierwszego zmarłego. Zgodnie z § 3 ust. 10 Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie gminy Police: „Przedłużenie okresu zachowania grobu (miejsca pochowania) winno być dokonane w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty.”

Przykład: pierwszy zmarły został pochowany 01.01.2001 r., druga osoba zmarła dochowana została w 2018 r. – ważność miejsca upływa w 01.01.2021 r.

Jak dokonać ekshumacji szczątek zmarłego?

Ekshumację wykonywane są od 16 października do 15 kwietnia. Z wnioskiem o ekshumację osoby zmarłej należy wystąpić do Sanepidu właściwego dla miejsca pochowania. Przy przenoszeniu szczątków na cmentarz w Żórawinie należy wcześniej uzyskać zgodę administracji cmentarza, którą skalda się w Sanepidzie. Po otrzymaniu zgody na ekshumację zakład pogrzebowy wykona ekshumację i ponownie pochowa szczątki na cmentarzu. O terminie wykonania ekshumacji i ponownym pochówku należy powiadomić Administrację cmentarza. Zgłoszenia dokonuje rodzina osoby zmarłej, której szczątki będą ekshumowane bądź zakład pogrzebowy, który będzie wykonywał ekshumację.

W jakim okresie na cmentarzach odkręcona jest woda?

Woda odkręcana jest w miesiącu kwietniu po ustaniu przymrozku i zamykana w pierwszej w listopadzie, kiedy temperatury zaczną spadać poniżej 0..

Czy na cmentarzu w Żórawina można pochować zmarłego, który mieszkał poza parafią Żórawina ?

Tak, na cmentarzu można pochować zmarłego, który nie był mieszkańcem naszej parafii, ale tylko w przypadku kiedy jest to dochówek do istniejącego grobu. Ze względu na kończące się miejsca grzebalne na cmentarzu parafialnym, nie ma możliwości pochowania osób spoza parafii w oddzielnym nowym grobie, co podyktowane jest zabezpieczaniem jak najdłużej miejsc dla zmarłych parafian.

Czy mogę zagospodarować miejsce wokół grobu osoby zmarłej (ustawić ławkę, posadzić krzewy lub drzewo, wyłożyć kostkę brukową)?

Zagospodarowanie otoczenia grobu, może być dokonane wyłącznie w granicach wyznaczonego miejsca pod grób i tylko za zgodą Administratora cmentarza razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu poza granicami wyznaczonego miejsca pod grób, dysponent gronu zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości.

Czy potrzebna jest zgoda Administratora cmentarza na postawienie bądź rozbiórkę nagrobka?

Wszelkie prace kamieniarskie i budowlane, w tym montaż nagrobka czy jego rozbiórka wymaga uzyskania zgody Administratora cmentarza. Zakład kamieniarski zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac powiadomić o tym fakcie Administrację cmentarza.

 http://mogily.pl/zorawina