Przynależność do parafii


Zapisanie się do parafii

Parafie w Polsce mają charakter terytorialny, w takim znaczeniu, że do parafii należą wszystkie osoby, które zamieszkują w jej granicach administracyjnych. Chodzi tu nie tyle o zameldowanie (co wiemy z doświadczenia często jest fikcją), ale o faktyczne zamieszkanie. To stałe lub tymczasowe zamieszkanie traci się przez odejście z miejsca połączone z zamiarem nie powracania (por. kan. 106 KPK).

Zatem moją parafią jest ta, na której terenie obecnie mieszkam (od min. 3 miesięcy) i proboszcz tej parafii jest moim duszpasterzem.

Jest dobrym zwyczajem zgłaszanie się nowych parafian do biura parafialnego w celu „zapisania się” w swojej parafii. Okazją do tego „zapisania się” są odwiedziny duszpasterskie, czyli kolęda, kiedy to duszpasterz wychodzi nijako naprzeciw swoich nowych parafian. Stąd min. bardzo ważna jest obecność wiernych podczas wizyty duszpasterskiej, jako potwierdzenie przebywania na terytorium parafii.

Słowo „zapisać się” zostało zaznaczone w cudzysłowie, ponieważ nie od tego aktu zależy przynależność do parafii, ale od rzeczywistego zamieszkania. W owym „zapisaniu się” chodzi raczej o przyznanie się do swojej parafii, tak by w odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do swego parafianina czy parafianki, a mówiąc dokładniej, aby proboszcz tej parafii mógł w sposób odpowiedzialny wystawić opinię dotyczącą praktyk czy moralności swoim parafianom. Opinię tę jednak będzie w stanie wystawić, jeśli będzie miał możliwość poznać swoich parafian.

Prawo Kanoniczne nie posługuje się pojęciem „zameldowania”. Przynależność do parafii zależy od „zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium parafii. Dlatego wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów chrztu, I komunii św., bierzmowania, małżeństwa oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego czyli wg zamieszkania w parafii.

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 515

1.Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.
Kan. 518 – Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium. (…)

Kan. 102

1.Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.
2.Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.
3.Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym; na terenie diecezji – chociażby nie w parafii – diecezjalnym.
Kan. 107
4.Zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza oraz ordynariusza.