Chrzest święty


Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:

  • gładzi grzechy·  
  • daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca)·  
  • czyni nas członkami Kościoła katolickiego·  
  • daje udział w kapłaństwie Chrystusa

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: „nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20).

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

W naszej parafii chrzty odbywają się w każdą III niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 11:00

Aby zgłosić dziecko do chrztu należy przedłożyć w kancelarii parafialnej:

akt urodzenia dziecka z USC;·  

dowody osobiste rodziców;·  

zaświadczenia rodziców chrzestnych (jeżeli należą do innej parafii) oraz podać ich rok urodzenia i pełny adres zamieszkania;

Rodzice, lub rodzice chrzestni powinni postarać się o świecę i białą szatę dla dziecka.