Sakrament Małżeństwa


Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Święty Paweł Apostoł napisał: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół… Tajemnica to wielka, a ja mówię” w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła” (Ef 5, 25.32).

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność ich na drodze do życia wiecznego.

Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do cech istotnych małżeństwa należy:

1.       jedność,

2.       nierozerwalność,

3.       otwartość na przyjęcie dzieci.

Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze.

Małżeństwo jest uznawane przez prawo za fundamentalną podstawę rodziny, która jest najmniejszą jednostką organizacyjną społeczeństwa. Współczesne regulacje, zgodnie z którymi zawarcie małżeństwa powinno być związane ze współdziałaniem państwowego lub kościelnego organu, opierają się na założeniu, że tylko w taki sposób mogą być osiągnięte: uzewnętrznienie powagi małżeństwa i jawność więzi osobistych w takim zakresie, w jakim mają one istotne znaczenie społeczne i prawne. Istnienie małżeństwa ma znaczenie zarówno dla państwa, jak i Kościoła, stąd uregulowania prawne funkcjonują w obu tych społecznościach.

Kościół katolicki z uwagi na sakramentalny charakter małżeństwa ochrzczonych, jego jedność i nierozerwalność, nie może zrezygnować z własnej jurysdykcji nad małżeństwem swoich wiernych, usankcjonowanej w prawie kanonicznym.

Państwo natomiast, traktując małżeństwo jako umowę rozwiązywalną i irrelewantną sakramentalnie, nie chce ze względów społecznych zrezygnować z instytucji rozwodu, uznanego we własnym prawie rodzinnym, także w odniesieniu dla tych obywateli, którzy należą do Kościoła katolickiego.

W związku z tym zasadniczo związek małżeński zawarty wobec prawa świeckiego nie jest zdarzeniem prawnym wobec prawa kanonicznego, jak również związek kanoniczny nie stanowi takiego zdarzenia w obszarze prawa świeckiego. Niemniej jednak wspólne dla obu porządków prawnych jest to, iż zarówno małżeństwo kanoniczne, jak i cywilne powstaje w wyniku złożenia przez nupturientów stosownego oświadczenia. W prawie kanonicznym zakłada się istnienie tzw. zgody małżeńskiej, czyli aktu woli, który został uzewnętrzniony tym oświadczeniem.

Te dwie przesłanki, związane z odmiennymi koncepcjami instytucji małżeństwa funkcjonującymi w prawie państwowym i kościelnym, stały się punktem wyjścia uregulowań konkordatowych w odniesieniu do małżeństwa.

Planując zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i zarezerwować sobie dogodny termin oraz godzinę ślubu. Wystarczy mieć wówczas ze sobą dowód osobisty.

Na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu pary powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej i spełnić następujące wymogi formalne wymagane Prawem Kanonicznym:

 • Aktualna metryka chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz (dotyczy osoby ochrzczonej poza parafią)
 • Dowód osobisty
 • Ostatnie świadectwo katechizacji lub świadectwo szkolne z ostatniego roku nauki, na którym widnieje ocena z religii
 • Świadectwo bierzmowania (dotyczy osoby bierzmowanej poza parafią)
 • Zaświadczenie o katechezie przedmałżeńskiej w poradni przedmałżeńskiej
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedślubnej dla narzeczonych
 • Zaświadczenie z USC (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • Wdowy(cy) – akt zgonu współmałżonki/a
 • Świadectwo wygłoszenia zapowiedzi z parafii, do której była przekazana „Prośba o wygłoszenie zapowiedzi”
 • Dane świadków ślubu (imię, nazwisko, data urodzenia i dokładny adres zamieszkania)
 • Poświadczenie odbytej spowiedzi

Nowożeńcy spoza parafii: licencję na udzielenie ślubu spisaną w parafii jednego z narzeczonych (wszelkie formalności należy załatwić w parafii jednej ze stron: narzeczonej lub narzeczonego)

Oprawę muzyczną zapewnia organista parafialny, zaś dekorację świątyni firma współpracująca z parafią

Rezerwacja terminu ślubu na przyszły rok odbywa się osobiście w kancelarii parafialnej po dniu 15 listopada. Kancelaria parafialna czynna jest we wtorek i czwartek po wieczornej Mszy Świętej (wyjątki podawane są w aktualnych ogłoszeniach duszpasterskich). Wejście do kancelarii furtką za kościołem św. Józefa.