Rada parafialna

W maju 2019 roku powołana została w naszej wspólnocie Rada Parafialna. Dekrety nominacji do rady wręczył jej członkom ks. bp Jacek Kiciński.

Rada Parafialna.  Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz za zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, przestrzegając zasady pomocniczości, która domaga się, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). W Dekrecie o Posłudze i Życiu Kapłanów (DK 9) czytamy: prezbiterzy niech chętnie słuchają świeckich, rozważając po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje na różnych polach ludzkiego działania, aby razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasu… i do nich dostosować formę duszpasterzowania. Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia tej odpowiedzialności za Kościół oraz umożliwienia im zgodnej współpracy każdy na swój sposób, ale dla wspólnego dzieła jest między innym Rada Parafialna.

Czym jest Rada Parafialna?  Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania duszpasterstwa parafialnego stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego oraz zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Kto może być w Radzie? Członków Rady powołuje proboszcz. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.
Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich i przewodniczy obradom.

Jakie zadania ma Rada Parafialna. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp…

RADA PARAFIALNA PARAFII P.W. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W ŻÓRAWIENIE

1. Andrzej Soczomski – przewodniczący

2. Ewa Durawa – wiceprzewodnicząca

3. Anna Kamińska – wiceprzewodnicząca

4. Piotr Żelazo – wiceprzewodniczący

5. Ewa Gorzko – sekretarz

6. Andrzej Gospodarowicz 

7. Marcin Łagowski

8. Dawid Smyk

9. Mariusz Pawlak

10. Bogdan Wilczyński

11. Jolanta Szczutowska

12. Agnieszka Kukuła

13. Sylwia Mazur

14. Piotr Kuriata

15. Kazimierz Kurdubelski

16. Bartłomiej Dytwiński

17. Dariusz Gadziński

18. Agnieszka Dusińska

19. Mariusz Zakrzewski

20. Halina Jonaszek

21. Daniel Pawlak

22. Paweł Wójcik

23. Konrad Kowalski

24. Łukasz Lach

25. Rafał Tarnogrodzki